• HP banner 1bb
  Čínský pavilon v zámeckém parku
 • HP banner 2bb
  Letecký pohled na město
 • HP banner 3bb
  Nová lávka přes řeku Blanici
 • HP banner 4bb
  Palackého náměstí
 • HP banner 5bb
  Vlašimská brána v zámeckém parku
 • HP banner 6bb
  Zámecký park
 • HP banner 7bb
  Žižkovo náměstí

Hledá se pan/paní ředitel/ka!

Kolonkaaa

Konkurz na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Kolonka, Vlašim.

KONKURZ

Rada města Vlašimi – podle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

konkurz na obsazení funkce ředitele/ky

Mateřské školy Kolonka, Vlašim, Ke Spravedlnosti 943, okres Benešov

 

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy
    podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších přepisů,

2) znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení,

3) organizační a řídící schopnosti,

4) dobrý zdravotní stav,

5) občanská a morální bezúhonnost.

 

Náležitosti přihlášky:

1) přihláška

2) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení,
    diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání),

3) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení
    (pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů apod.),

4) strukturovaný profesní životopis,

5) písemnou koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 2 stran formátu A4,

6) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,

7) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),

8) lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele/ky (ne starší 2 měsíců) - originál, popř. ověřená kopie,

9) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení
    ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ky: leden 2018.

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou na adresu: Město Vlašim, oddělení školství, výchovy a vzdělávání, Jana Masaryka 302, PSČ 258 01 nebo doručené osobně na podatelnu téže adresy nejpozději do 8. 12. 2017 11:30 hod.

Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Kolonka, Vlašim – neotvírat“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.

Případné dotazy na telefonu: 313 039 431

Místo a datum vyhlášení: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim – 13. 11. 2017

 

Ve Vlašimi 13. 11. 2017

publikováno 15.11.2017
Kontakty

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
25801  Vlašim

Spojovatelka:
+420 313 039 313

podatelna@mesto-vlasim.cz

www.mesto-vlasim.cz

Akce v kraji Blanických rytířů

vytvořilo Anawe